Adatkezelési tájékoztató

ÜGYFELEK RÉSZÉRE

 

Alulírott Rábóczki Renáta egyéni vállalkozó /a továbbiakban: adatkezelő/ a renzenyoga.hu weboldalon /a továbbiakban: weboldal/ tartott online jógaórákkal összefüggésben végrehajtott adatkezelésekről az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit.

 

  1. Általános rendelkezések:

Az adatkezelő online jógaórákat tart a weboldalon. Az online jógaórán előzetes jelentkezést követően lehet részt venni, előzetes díjfizetés ellenében. A weboldalon lehetőség nyílik továbbá az oda feltöltött, jóga témájú videók – meghatározott időtartamig /1 hónap, 3 hónap, 6 hónap/ megtekintésére, előzetes díjfizetés ellenében.

A weboldal működtetése során a természetes személyek – különösen a kiskorúak – vagyoni és személyhez fűződő jogainak legmagasabb szintű védelme valósul meg. 

Az adatkezelő, mint a weboldal működtetője, különösen nagy hangsúlyt fektet az adatbiztonság követelményének maradéktalan érvényre juttatásában. 

A jelen adatkezelési tájékoztató dinamikus jellegű, tehát bármikor módosítható a hatályos jogszabályi rendelkezések, a bírósági illetve hatósági gyakorlat változása esetén.

  1. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Rábóczki Renáta egyéni vállalkozó

Adatkezelő székhelye: 2000 Szentendre, Liget u. 8/1.

Adatkezelő nyilvántartási száma: 51710020

Adatkezelő adószáma: 68412683-1-41

Adatkezelő elérhetősége: renzen2@gmail.com, 0620 212-00-70

  1. Az adatkezelő által végzett adatkezelési műveletek részletes bemutatása: 

3.1.Online jógaóra megtartása a weboldal rendszerén keresztül

Az érintett vevő előzetes regisztrációt és bejelentkezést követően kap jogosultságot az online jógaórán történő részvételhez. A jógaoktatást az adatkezelő végzi. Az adatkezelő az online órák során nem látja a részt vevőket, kizárólag a résztvevők látják őt.

A kezelt személyes adatok köre: a jógaórán résztvevő neve, email címe

Adatkezelés célja: a jógaórára jelentkező és azon résztvevő személy nevének azonosítása a jogosultság megállapítása céljából

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti jogalap, azaz az érintett hozzájárulását adta a fenti adatai kezeléséhez, a jelen pontban foglalt célból, a jelen tájékoztató 1. sz. mellékletét képező hozzájárulás megadásával

Az adatkezelés időtartama: az e pontban körülírt személyes adatot az adatkezelő az online jógaóra alatt láthatja, ezt követően az helyreállíthatatlanul törlésre kerül

3.2. Jogosultság megvásárlása a weboldalra feltöltött videók meghatározott időtartamig történő megtekintéséhez:

A kezelt személyes adatok köre: a vásárló neve, email címe

Adatkezelés célja: a jogosultság megszerzéséhez történő link elküldése emailen

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti jogalap, azaz az érintett hozzájárulását adta a fenti adatai kezeléséhez, a jelen pontban foglalt célból, a jelen tájékoztató 2. sz. mellékletét képező hozzájárulás megadásával

Az adatkezelés időtartama: a jogosultság díjának az adatkezelőhöz történő megérkezését követően a kezelt adatok haladéktalanul törlésre kerülnek

 

3.3. Számlázás

Az adatkezelő az online jógaóra megtartása előtt számlát állít ki az azon részt venni kívánó személy részére. Továbbá az adatkezelő számlát állít ki a weboldalra feltöltött videók megtekintéséhez szükséges jogosultság díjáról.

Az adatkezelés célja: számla kiállítása a Vevő részére a megvásárolt termék /online jógaórán történő részvétel illetve feltöltött videók megtekintéséhez szükséges jogosultság/ ellenértékéről

A kezelt személyes adatok köre: a Vevő neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a számla másolati példányát – figyelemmel a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169.§ (2) rendelkezésére – 8 évig őrzi meg.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelő számára Gyurkó Dóra e.v. /adószám:66410458-1-41, 1037 Budapest, Csikóvár utca 13./ könyvelési szolgáltatást nyújt, így ő – külön megállapodás alapján – a jogszabályban rögzített kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban rögzített módon kezeli az érintettnek a számlán feltüntetett – e pontban körülírt – adatait.

3.4. Feliratkozás rendszeres – emailen küldött – hírlevélre

Az adatkezelés célja: érdeklődők – saját kérésükre történő – rendszeres tájékoztatása új hírekről, akciókról, havi rendszereséggel

A kezelt személyes adatok köre: az érintett neve, email címe, 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti jogalap, azaz az érintett hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, a jelen pontban foglalt célból, a jelen tájékoztató 3. sz. mellékletét képező hozzájárulás megadásával.

Az adatkezelés időtartama: a hírlevélre feliratkozó érintett által megadott hozzájárulás visszavonásáig.

  1. Adatbiztonság

Az adatkezelő a személyes adatokat jelszóval védett szerveren tárolja. A jelszót kizárólag a weboldal üzemeltetője ismeri. Az adatkezelő a jelszót rendszeresen változtatja, illetve hatékony védelmi eszközök használatával kizárja, hogy a tárolt személyes adatokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. A szerver kulcsra zárható helyiségben található.

  1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik országba nem továbbítja, illetve adatfeldolgozásra a 3.3. pontban foglaltak szerint kerül sor. 

  1. Érintetti jogok és azok érvényesítése:

6.1. A hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

6.2. A helyesbítéshez való jog. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.3. A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

6.4. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

6.7. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

6.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél keresettel élhet jogai védelmében.

A jelen tájékoztató 2021. november 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2021. október 25.  

Rábóczki Renáta, e.v.

egyéni vállalkozó

a renzenyoga.hu weboldal üzemeltetője

 

  1. sz. Melléklet 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez 

Hozzájárulok, hogy

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) a) rendelkezése alapján személyes adataimat Rábóczki Renáta ev./székhelye: 2000 Szentendre, Liget u. 8/1. statisztikai számjel: 51710020 adószám: 68412683-1-41 elérhetősége: renzen2@gmail.com, 0620 212-00-70/ az alábbi célból:

– Online jógaórán történő részvétel a renzenyoga.hu weboldal rendszerén keresztül;

a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

A jelen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső kényszerítő erő nélkül adom meg.

Tudomásul vettem, hogy a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatom. 

Tudomásul vettem, hogy érintetti jogaimról a jelen adatkezelési tájékoztató részletes leírást tartalmaz. 

 

  1. sz. Melléklet 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez

Hozzájárulok, hogy

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) a) rendelkezése alapján személyes adataimat Rábóczki Renáta ev./székhelye: ….., statisztikai számjel: …. adószám: …. elérhetősége: renzen2@gmail.com, 0620 212-00-70/ az alábbi célból:

– Jogosultságvásárlás feltöltött videók megtekintésére a renzenyoga.hu weboldal rendszerén keresztül;

a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

A jelen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső kényszerítő erő nélkül adom meg.

Tudomásul vettem, hogy a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatom. 

Tudomásul vettem, hogy érintetti jogaimról a jelen adatkezelési tájékoztató részletes leírást tartalmaz. 

 

  1. sz. Melléklet

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez

Hozzájárulok, hogy

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) a) rendelkezése alapján személyes adataimat Rábóczki Renáta /székhelye: ….., statisztikai számjel: …. adószám: …., elérhetősége: renzen2@gmail.com, 0620 212-00-70/ az alábbi célból

– Feliratkozás rendszeres – emailen küldött – hírlevélre

a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

A jelen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső kényszerítő erő nélkül adom meg.

Tudomásul vettem, hogy a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatom. 

Tudomásul vettem, hogy érintetti jogaimról a jelen adatkezelési tájékoztató részletes leírást tartalmaz.