Általános Szerződési Feltételek

amelyeket a renzenyoga.hu weboldal üzemeltetője határozott meg a renzenyoga.hu weboldalon megvásárolható szolgáltatások tekintetében

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Üzemeltetői adatok:

A rnzenyoga.hu webboldal üzemeltetőjére vonatkozó adatok:

név: Rábóczki Renáta egyéni vállalkozó

székhelye: 2000 Szentendre, Liget u. 8/1.

nyilvántartási száma: 51710020

adószáma: 68412683-1-41

elérhetősége: renzen2@gmail.com, 0620 212-00-70

bankszámlaszáma: 11773432 00033691

1.2. Hatály, joghatóság, általános rendelkezések, felelősség

a) A jelen Általános Szerződési Feltételek /a továbbiakban: ÁSZF/ hatálya kiterjed a renzenyoga.hu /a továbbiakban: weboldal/ oldalon megvásárolható szolgáltatásokra, illetve az azt megvásárló személyekre, függetlenül azok székhelyétől, lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől.

b) A szerződés létrejötte: a weboldalon megvásárolható szolgáltatásokat, jogosultságokat az Üzemeltető eladja, a vásárló pedig megvásárolja, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. A szerződés, illetve az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok /pl. elállás, felmondás/ illetve az esetleges igényérvényesítés nyelve a magyar, abban az esetben is, ha a vásárló nem magyar állampolgár, vagy nem magyar székhelyű gazdasági társaság, vagy, ha a vásárló nem beszéli a magyar nyelvet.

c) A weboldalon elérhető szolgáltatások megvásárlása esetén létrejövő szerződésre a Magyarországon hatályos jogszabályok irányadók, joghatósággal a magyar bíróság bír. Az üzemeltető a választottbírósági utat kizárja.

d) A jelen ÁSZF-et az Üzemeltető bármikor, indokolási kötelezettség és minden más jogkövetkezmény nélkül, egyoldalúan módosíthatja.

e) A vásárló megalapozott reklamáció esetén visszakövetelheti az általa kifizetett pénzösszeg arányos részét, amelyet az Üzemeltető a vásárló részére egyeztetett módon és időpontban fizet vissza.

f) Az online jógaórán mindenki a saját felelősségére vesz részt. Az üzemeltető a jógaórán résztvevők egészségi állapotát nem ismeri, egészségügyi adatokat nem kezel. Az üzemeltető a felelősségét kizárja azon esetkörre vonatkozóan, ha a vásárló az online jógaórán nem megfelelő egészségügyi állapotban vesz részt és ebből bármilyen kára, sérelme, sérülése származik.

1.3. Személyiségi jogok, szerzői jog:

a) Az üzemeltető tiszteletben tartja a személyek személyhez fűződő jogait. Az üzemeltető által végrehajtott adatkezeléseket a weboldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

b) Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2. A weboldalon megvásárolható szolgáltatások köre

2.1. Részvétel online jógaórán;

2.2. Jógaórákról készült videó- és/vagy hangfelvételek internetkapcsolaton keresztüli megtekintése.

 

3. A vásárlás menete, fizetés, számlázás:

3.1. Regisztráció: A regisztráció végrehajtása, a szükséges adatok megadásával történik, a regisztráció sikerességéről a weboldal e-mailes értesítést küld.

3.2. Vételár, vásárlás menete: A megvásárolható szolgáltatások vételára a honlapon kerül feltüntetésre. A vásárló bejelentkezést követően a megvásárolni kívánt terméket /ld. 2.pont/ kosárba helyezi, majd a megrendelést véglegesíti, a vételárat megfizeti és erről visszaigazolást kap az üzemeltetőtől. A fizetés a honlapon Paypal és Barion rendszereken útján lehetséges.

3.3. Számlázás: A vásárló elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag emailben és digitális aláírással ellátva kapja meg az Üzemeltetőtől, a vásárló által az Üzemeltetőnek megadott e-mail címre megküldve. A számla – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 177.§ alapján – aláírás és pecsét nélkül is érvényes. Az üzemeltető kizárja felelősségét azon esetkörre vonatkozóan, ha a vásárló által megadott email címre a számla bármely okból nem elküldhető.

 

4. Panaszkezelés

A vásárló bármilyen kifogásával, panaszával köteles először az Üzemeltetőhez fordulni és köteles megkísérelni az ügy békés rendezését.

A vásárló jogosult továbbá panaszával, kifogásával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei /fővárosi/ Iparkamara által működtetett független, szakmai békéltető testülethez fordulni, a jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A fentieken túlmenően a vásárló – amennyiben békés egyeztetések illetve közvetítői eljárás eredményeként sem sikerül a vitás helyzet rendezése – a hatályos jogszabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat, igényérvényesítés érdekében.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. november 1-jén lépnek hatályba.

Budapest, 2021. október 29.

 

Rábóczki Renáta e.v.

üzemeltető